ការអានព្រះត្រៃបិដក

ទាំងនេះគឺជាការអានព្រះត្រៃបិដកដែលអានដោយភិក្ខុសិរីបាលោ យាន សំណាង។ សំឡេងទាំងនេះ គឺអានទុកជាឯកសារសម្រាប់អ្នកដែលចង់សិក្សាចង់ស្ដាប់ព្រះត្រៃបិដកជាគម្ពីរគោលរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា និងបានជាចំណេះដឹងដល់អ្នកស្ដាប់ផងដែរ។ បើមានកំហុសឆ្គងសូមអធ្យាស្រ័យផង! សូមអរព្រះគុណ  និងសូមអរគុណ!

 

 

%d bloggers like this: