មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មីជាវិថីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រសើរ!

កម្រងរូបភាពផ្សេងៗ rss

កម្រងអនុស្សាវរិយនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច (UME)

ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្រងអនុស្សាវរិយនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច UME ខេត្តបាត់ដំបង មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសាស្រ្ត និង ភាសាបរទេស ឯកទេស ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់អប់រំ ជំនាន់ទី៩ សិក្សាពេលចុងសប្ដាហ៍។ កម្រងអនុស្សាវរិយនេះធ្វើឡើងដើម្បីរក្សា និង រម្លឹកនូវជីវិតជានិស្សិត។ ទាញយកជារូបភាពពីDrive                     ទាញយករូបភាពពីMediafire ទាញយកជា PDF ពីDrive                        ទាញយកPDFពីMediafire ទាញយកជា Publisher ពីDrive              ទាញយកPublisherពីMediafire

Rate this:

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណចំពោះការទស្សនា