ប្រធានពន្យល់ ២ – ឧទាហរណ៍ទី១ – ស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធ សួន សុរិន្ទ បានសរសេរថា “អ្នកនយោបាយបោកប្រាស់”

ប្រធាន៖ ស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធ សួន សុរិន្ទ បានសរសេរថា “អ្នកនយោបាយបោកប្រាស់”។ ចូរពន្យល់!

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: