និយមន័យតែងសេចក្ដី ឬបរិមាធិប្បាយ

នេះគឺនិយមន័យនិយមន័យតែងសេចក្ដី ឬបរិមាធិប្បាយ។ តើអ្វីជាតែងសេចក្ដី? ឬថា តើតែងសេចក្ដីមានន័យដូចម្ដេច? តោះ! មើលវីឌីអូទាំងអស់គ្នា!

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: