មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មីជាវិថីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រសើរ!

សៀវភៅលក់ “កំណាព្យថ្មី កវីហេងស៊យ ភាគទី១”

សៀវភៅ កំណាព្យថ្មី កវីហេងស៊យ ភាគទី១ នេះនិពន្ធជាកំណាព្យសុទ្ធដែលរៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពក្នុងខេត្តក្រចេះសុទ្ធផងដែរ។ ពេលបានអានហើយ លោកអ្នកនឹងបានស្គាល់ខេត្ដក្រចេះកាន់តែច្បាស់ថែមទេៀត។

ព័ត៌មានបន្ថែម

-ទូរសព្ទ ០៩៦ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦/០៩៧ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦

-អ៊ីម៉ែល nrckratie@gmail.com

-ក្នុង YouTube: មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មី

-ក្នុងGoogle មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មី

Cover Book P-1-page-001

កំណាព្យថ្មី កវីហេងស៊យ ភាគទី១

Categorised in: ដំណឹងថ្មីៗ, ផ្សេងៗ, មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មី, សៀវភៅ

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណចំពោះការទស្សនា

%d bloggers like this: