សៀវភៅលក់ “កំណាព្យថ្មី កវីហេងស៊យ ភាគទី២” 

សៀវភៅ កំណាព្យថ្មី កវីហេងស៊យ ភាគទី២ នេះនិពន្ធជាកំណាព្យសុទ្ធដែលជាកំណាព្យអប់រំ។

ព័ត៌មានបន្ថែម

-ទូរសព្ទ ០៩៦ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦/០៩៧ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦

-អ៊ីម៉ែល nrckratie@gmail.com

-ក្នុង YouTube: មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មី

-ក្នុងGoogle មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មី

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: