មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មីជាវិថីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រសើរ!

សៀវភៅលក់ “កំណាព្យថ្មី កវីហេងស៊យ ភាគទី២” 

សៀវភៅ កំណាព្យថ្មី កវីហេងស៊យ ភាគទី២ នេះនិពន្ធជាកំណាព្យសុទ្ធដែលជាកំណាព្យអប់រំ។

ព័ត៌មានបន្ថែម

-ទូរសព្ទ ០៩៦ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦/០៩៧ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦

-អ៊ីម៉ែល nrckratie@gmail.com

-ក្នុង YouTube: មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មី

-ក្នុងGoogle មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មី

Categorised in: ដំណឹងថ្មីៗ, ផ្សេងៗ, មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មី, សៀវភៅ, Uncategorized

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណចំពោះការទស្សនា

%d bloggers like this: