សៀវភៅលក់ “របៀបសរសេរសំណេរកថាខណ្ឌអង់គ្លេស”

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មីមានលក់សៀវភៅ របៀបសរសេរសំណេរកថាខណ្ឌភាសាអង់គ្លេស។ សៀវភៅនេះ មានពន្យល់ពីរបៀបសរសរសរសំណេរកថាខណ្ឌអង់គ្លេស ដែលពន្យល់ជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស ធ្វើឱ្យអ្នកសិក្សាងាយយល់។ សៀវភៅនេះរៀបចំសម្រាប់សិស្សានុសិស្សកម្រិតថ្នាក់ទី៩ ដល់ ទី១២ រហូតដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យផងដែរ។

ព័ត៌មានបន្ថែម

-ទូរសព្ទ ០៩៦ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦/០៩៧ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦

-អ៊ីម៉ែល nrckratie@gmail.com

-ក្នុង YouTube: មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មី

-ក្នុងGoogle មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មី

Cover Good-page-001 (1)

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: