មេរៀនតែងកំណាព្យ “បទពាក្យ៨”

រង្វាស់កាព្យ
ក្នុង១វគ្គមាន៤ឃ្លា ក្នុង១ឃ្លាមាន៨ព្យាង្គ។
គំនូសតាង

ចំណាប់ជួន
ជួនក្នុងវគ្គ
ព្យាង្គ៨ឃ្លា១វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៣ ឬ ព្យាង្គ៥ឃ្លា២វគ្គ១
ព្យាង្គ៨ឃ្លា២វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៨ឃ្លា៣វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៣ ឬ ព្យាង្គ៥ឃ្លា៤វគ្គ១។
ជួនឆ្លងវគ្គ
ព្យាង្គ៨ឃ្លា៤វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៨ឃ្លា២វគ្គ២។
ចង្វាក់
បទនេះទម្លាក់សម្លេងលើព្យាង្គទី៣ និងទី៥រៀងរាល់ឃ្លា។
បរិយាកាស
បទនេះគេប្រើបានគ្រប់បរិយាកាសទាំងអស់។

ប្រភព៖ សំបុករៀន http://www.sombokrean.org/2013/02/blog-post_8853.html

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: