មេរៀនតែងកំណាព្យ “បទពំនោល”

រង្វាស់កាព្យ
ក្នុង១វគ្គមាន៣ឃ្លា ឃ្លាទី១និងទី៣មាន៦ព្យាង្គ រីឯឃ្លាទី២មាន៤ព្យាង្គ។
គំនូសតាង

ចំណាប់ជួន
ជួនក្នុងវគ្គ
ព្យាង្គ៦ឃ្លា១វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៤ឃ្លា២វគ្គ១
ជួនឆ្លងវគ្គ
ព្យាង្គ៦ឃ្លា៣វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៦ឃ្លា១វគ្គ២។
ចង្វាក់
បទនេះទម្លាក់សម្លេងលើព្យាង្គទី២ និងទី៤រៀងរាល់ឃ្លា។
បរិយាកាស
បទនេះគេយកទៅប្រើសម្រាប់រៀបរាប់អំពីកំហឹងក្រេវក្រោធ ការសង្ឃកគំរាមកំហែង មហិទ្ធិឫទ្ធិនៃអ្នកមានអំណាចខ្លាំង ពាក្យអង្វរករ ការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកទន់ខ្សោយ ជម្លោះចម្បាំងដែលមានចលនាក្ឌុងក្ឌាំង ពេលខ្លះគេប្រើបទនេះក្នុងការសម្ដែងរបាំ ដើម្បីឲ្យនាដករ និងនាដការនីធ្វើកាយវិការ និងចលនាផ្សេងៗ។

ប្រភព៖ សំបុករៀន http://www.sombokrean.org/2013/02/blog-post_8380.html

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: