កម្រងអនុស្សាវរិយនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច (UME)

ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្រងអនុស្សាវរិយនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច UME ខេត្តបាត់ដំបង មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសាស្រ្ត និង ភាសាបរទេស ឯកទេស ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់អប់រំ ជំនាន់ទី៩ សិក្សាពេលចុងសប្ដាហ៍។ កម្រងអនុស្សាវរិយនេះធ្វើឡើងដើម្បីរក្សា និង រម្លឹកនូវជីវិតជានិស្សិត។

កម្រងអនុស្សាវរិយនិស្សិតUME ខេត្តបាត់ដំបង។

កម្រងអនុស្សាវរិយនិស្សិតUME ខេត្តបាត់ដំបង

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: