មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មីជាវិថីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រសើរ!

កម្រងអនុស្សាវរិយនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច (UME)

ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្រងអនុស្សាវរិយនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច UME ខេត្តបាត់ដំបង មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសាស្រ្ត និង ភាសាបរទេស ឯកទេស ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់អប់រំ ជំនាន់ទី៩ សិក្សាពេលចុងសប្ដាហ៍។ កម្រងអនុស្សាវរិយនេះធ្វើឡើងដើម្បីរក្សា និង រម្លឹកនូវជីវិតជានិស្សិត។

កម្រងអនុស្សាវរិយនិស្សិតUME ខេត្តបាត់ដំបង។

កម្រងអនុស្សាវរិយនិស្សិតUME ខេត្តបាត់ដំបង

Tagged as: , ,

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណចំពោះការទស្សនា

%d bloggers like this: