មេរៀនតែងកំណាព្យ “បទព្រហ្មគីតិ”

តោះ! រៀនតែងបទព្រហ្មគីតិ!

សូមសិក្សាទាំងអស់គ្នា!

This slideshow requires JavaScript.

 

ប្រភព៖ ក្បួនតែងកំណាព្យ ដោយ ស៊ុយ វ៉ាន់សាក់

 

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: