មេរៀនតែងកំណាព្យ “បទបថ្យាវត្ត”

តោះ! រៀនតែងបទបថ្យាវត្ត!

សូមសិក្សាទាំងអស់គ្នា!

This slideshow requires JavaScript.

ប្រភព៖ ក្បួនតែងកំណាព្យ ដោយ ស៊ុយ វ៉ាន់សាក់

 

  2 comments for “មេរៀនតែងកំណាព្យ “បទបថ្យាវត្ត”

  1. ,July 2, 2014 at 9:38 pm

    ពិតជាល្អណាស់

    Like

  2. ,July 3, 2014 at 4:55 pm

    សូមអរគុណច្រើន

    Like

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: