មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មីជាវិថីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រសើរ!

Month: July 2014

មេរៀនតែងកំណាព្យ “បទព្រហ្មគីតិ”

តោះ! រៀនតែងបទព្រហ្មគីតិ! សូមសិក្សាទាំងអស់គ្នា!   ប្រភព៖ ក្បួនតែងកំណាព្យ ដោយ ស៊ុយ វ៉ាន់សាក់  

Rate this:

មេរៀនតែងកំណាព្យ “បទបថ្យាវត្ត”

តោះ! រៀនតែងបទបថ្យាវត្ត! សូមសិក្សាទាំងអស់គ្នា! ប្រភព៖ ក្បួនតែងកំណាព្យ ដោយ ស៊ុយ វ៉ាន់សាក់  

Rate this:

មេរៀនតែងកំណាព្យ “បទពាក្យ៤”

សូមសិក្សារបៀបតែងកំណាព្យបទពាក្យ៤ទាំងអស់គ្នា!   ប្រភព៖ ក្បួនតែងកំណាព្យ ដោយ ស៊ុយ វ៉ាន់សាក់

Rate this:

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណចំពោះការទស្សនា