មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មីជាវិថីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រសើរ!

កំណាព្យស្នេហា “លួចស្នេហ៍ដួងចន្ទ”

(បទគោព័ទ្ធស្នឹងកាកគតិ)

គន់មើលដួចចន្ទ

ចន្ទជាកំណាន់

ណាន់ណែនក្នុងចិត្ត

ចិត្តចងក្តីស្នេហ៍

ស្នេហ៍ជាយូរពិត

ពិតបានត្រឹមគិត

គិតតែម្នាក់ឯង។

ឯងហីនភាព

ភាពអ្នកតូចទាប

ទាបហួសនឹងថ្លែង

ថ្លែងទៅមិនកើត

កើតដែរតែតែង

តែងគិតខ្លាចក្រែង

ក្រែងចន្ទខឹងបង។

បងច្នឹងប្រឹងលាក់

លាក់ស្នេហ៍ចន្ទជាក់

ជាក់ចិត្តចាំចង

ចងជាប់មិនលែង

លែងអីព្រោះផ្សង

ផ្សងជាតិនេះផង

ផងទាំងជាតិមុខ។

មុខចន្ទភ្លឺថា្ល

ថ្លាគួរដឹងថា

ថាបងកើតទុក្ខ

ទុក្ខព្រោះចន្ទខ្ពស់

ខ្ពស់គួរស្មាញស្មុគ

ស្មុគដូចជាប់គុក

គុកស្នេហ៍ចន្ទអូន។

អូនបងចង់ក្បែរ

ក្បែរចន្ទម្ចាស់ស្នេហ៍

ស្នេហ៍លុះថ្ងៃសូន្យ

សូន្យកាយនៅចិត្ត

ចិត្តគឺជាក្បូន

ក្បូនចិត្តនឹកអូន

អូននឹកបងទេ។

ទេមិននឹកឡើយ

ឡើយបងដឹងហើយ

ហើយថាមាសមេ

មេមាសផ្កាស្រស់

ស្រស់លើសផ្កាគេ

គេតែរិះរេ

រេច្រណែនស្ងួន។

ស្ងួនកុំប្រកាន់

កាន់តែស្នេហ៍ចន្ទ

ចន្ទបងចង់ថួន

ថួនថែរាល់ថ្ងៃ

ថ្ងៃដែលនឹមនួន

នួនបន្ទាបខ្លួន

ខ្លួនបងបានល្ហែ។

និពន្ធដោយៈ យាន សំណាង (កវីហេងស៊យ)

ថ្ងៃ១២កើត ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ បញ្ចស័ក ព.ស.​ ២៥៥៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤

រិះគន់ស្ថាបនាៈ yeansamnang@gmail.comឬទូរស័ព្ទៈ ០៩៦ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦ ឬ ០៩៧ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦

Categorised in: កំណាព្យកវីហេងស៊យ, កំណាព្យស្នេហា, បទកាកគតិ, បទគោព័ទ្ធិស្នឹង

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណចំពោះការទស្សនា

%d bloggers like this: