ទស្សនៈខ្ញុំ

អ្នកខ្លះចូលចិត្តណាស់ឲ្យគេព្យាយាមយល់ពីចិត្តរបស់ខ្លួន  តែខ្លួនវិញមិនដែលព្យាយាមយល់ពីចិត្តគេទេ។ តើយត្តិធម៌ទេ? ដូច្នេះល្មមហើយ ល្មមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីឲ្យមានសេក្តីសុខចម្រើនសុភមង្គលក្នុងការរស់នៅ។

យ.ស.ណ

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: