ទស្សនៈខ្ញុំ

“ស៊ូនៅម្នាក់ឯង ប្រសើរជាងបានប្ដី ឬប្រពន្ធដែលមានចិត្តបាប”។

យ.ស.ណ

  2 comments for “ទស្សនៈខ្ញុំ

 1. វង សុឃី
  ,November 6, 2013 at 7:32 pm

  មាគ៌ា​ដែល​ល្អ​ ទោះ​គ្មាន​អ្នក​កំដរ​ក៏​ត្រូវ​តែ​ទៅ។ 🙂

  Like

 2. សិរីបាលភិក្ខុ
  ,November 8, 2013 at 12:18 pm

  ត្រឹមត្រូវណាស់លោកម្ចាស់

  Like

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: