មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មីជាវិថីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រសើរ!

Month: October 2013

ទស្សនៈខ្ញុំ

“ស៊ូនៅម្នាក់ឯង ប្រសើរជាងបានប្ដី ឬប្រពន្ធដែលមានចិត្តបាប”។ យ.ស.ណ

Rate this:

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណចំពោះការទស្សនា