ទស្សនៈខ្ញុំ

“ចង់ឈ្នះអ្នកខ្លាំង ត្រូវតែខ្លាំងជាងអ្នកខ្លាំង តែត្រូវខ្លាំងដោយសម្ថភាព និងឈ្នះដោយយុត្តិធម៌”។

ដោយៈ យ ស ណ

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: