មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មីជាវិថីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រសើរ!

ទស្សនៈខ្ញុំ

“ទោះខ្ញុំជាអ្នកក្រ តែខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកមាន”។

 

ដោយៈ យ ស ណ

Categorised in: ទស្សនៈខ្ញុំ, Uncategorized

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណចំពោះការទស្សនា

%d bloggers like this: