ធនធានថ្មី

សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកទស្សនាទំព័រ របស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មី!

          មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មីគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលទទួលស្គាល់ដោយមន្ទីរអប់រំយុវជន និង កីឡាខេត្តក្រចេះ លេខ៥៨២ អយក.ខក្រច ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ មជ្ឈមណ្ឌល​នេះ​​បានចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេសតាំងពីឆ្នាំ២០១៥មកម៉្លេះក្នុងន័យមនុស្សធម៌។ មជ្ឈមណ្ឌល​នេះមានទីតាំងនៅភូមិកំពង់ដ ឃុំជ្រោយបន្ទាយ ស្រុកព្រែកប្រសព្វ ខេត្តក្រចេះ។

         ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង៖

១-ទូរសព្ទលេខ ០៩៦ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦/០៩៧ ៩៩ ៣៤៣ ៩៦

២-អ៊ីម៉ែល (Email): nrckratie@gmail.com

៣-បណ្ដាញសង្គម៖

ខាងក្រោមនេះជាមាតិកាមួយចំនួនទាំងនឹងបញ្ជីឈ្មោះ លទ្ធផលនៃការប្រឡងជាដើម ហើយមាតិកាទាំងនោះត្រូវបានដាក់លេខកូដខ្លះសម្រាប់ឱ្យសិស្សដែលរៀននៅទីនេះចូលមើលលទ្ធផលប្រឡងរបស់ខ្លួន និង រក្សាទុកជាឯកសារតទៅ!

 • បញ្ជីឈ្មោះសិស្សរៀនភាសាអង់គ្លេស

  1. ថ្នាក់ ភាសាអង់គ្លេសម្រាប់កុមារម៉ោង ៨ៈ០០ ដល់ ៩ៈ០០ ព្រឹក

  2. ថ្នាក់ ភាសាអង់គ្លេសម្រាប់អ្នកចេះខ្លះ ម៉ោង ១២ៈ០០ ដល់ ១ៈ០០ រសៀល

  3. ថ្នាក់ ភាសាអង់គ្លេសម្រាប់អ្នកចេះខ្លះ ម៉ោង ៥ៈ០០ ដល់ ៦ៈ០០ ល្ងាច

  4. ថ្នាក់ សំណេរកថាខណ្ឌភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ថ្នាក់ទី៩ ម៉ោង៧ៈ០០ ដល់ ៨ៈ០០ យប់

 • បញ្ជីសិស្សរៀនកុំព្យូទ័រ

  1. សិស្សសិក្សាម៉ោង ៧ៈ០០ ដល់ ៨ៈ០០ ព្រឹក

  2. សិស្សសិក្សាម៉ោង ៨ៈ០០ ដល់ ៩ៈ០០ ព្រឹក

  3. សិស្សសិក្សាម៉ោង ៩ៈ០០ ដល់ ១០ៈ០០ ព្រឹក

  4. សិស្សសិក្សាម៉ោង ១ៈ០០ ដល់ ២ៈ០០ រសៀល

  5. សិស្សសិក្សាម៉ោង ២ៈ០០ ដល់ ៣ៈ០០ រសៀល

  6. សិស្សសិក្សាម៉ោង ៣ៈ០០ ដល់ ៤ៈ០០ រសៀល

 

===========×===========

កំពុងរៀបចំបន្ត…

===========×===========

សូមអរព្រះគុណ និង សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាទំព័រមួយនេះ!

 

%d bloggers like this: