វីឌីអូមេរៀនសំណេរអង់គ្លេស

ទាំងនេះគឺវីឌីអូមេរៀនសំណេរអង់គ្លេស ដែលសិក្សាពីរបៀបសរសេរសំណេរកថាខណ្ឌជាភាសាអង់គ្លេស ហើយពន្យល់ជាភាសាខ្មែរ។ សូមរីករាយសិក្សាដោយមេត្រីភាព!

%d bloggers like this: