របៀបសូត្រកំណាព្យ

តោះ! រៀនសូត្រកំណាព្យខ្មែរ! មានច្រើនបទដូចជា ក-ទាំងនេះជាមេកាព្យទាំង១៣របស់ខ្មែរយើង បទពាក្យ៤ បទបថ្យាវត្ត​បទកាកគតិ បទព្រហ្មគីតិ បទពំនោល បទបន្ទោលកាក បទភុជង្គលីលាបទពាក្យ៦ បទពាក្យ៧ បទពាក្យ៨ បទពាក្យ៩ បទពាក្យ១០ បទពាក្យ១១…។នេះគឺរបៀបសូត្រកំណាព្យខ្មែរដែលមានរបៀបជាច្រើនដូចតទៅ៖

%d bloggers like this: