គុណមាតាបិតា

ទាំងនេះគឺធម្មបរិយាអំពីគុណមាតាបិតា ដែលបរិយាយដោយ ព្រះមហា សំ សារ៉ូន សន្ដិបាលភិក្ខុ និងភិក្ខុ សទ្ធាធរោ គឹម រដ្ឋា ជាដើម។ វីឌីអូទាំងនេះ សង្ឃឹមថានឹងធ្វើឱ្យបងប្អូនចេះស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយកាន់តែ​ច្រើនឡើង។

%d bloggers like this: