មជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មីជាវិថីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រសើរ!

ការសម្ភាសនៅសណ្ឋាគារវីឆែ (បាត់ដំបង)

ខាងក្រោមនេះ ជារូបភាពដែលក្រុមនិស្សិតបានចុះសម្ភាសនៅសណ្ឋាគារវីឆែ អំពីសេវាកម្មរបស់សណ្ឋាគារ (ក្នុងមុខវិជ្ជា ទីផ្សារ ឆ្នាំទី១) នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ មិថុនា ២០១២។

អ្នកគ្រប់គ្រង់សណ្ឋាគារវីឆែ

ការចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ថា ក្រុមនិស្សិតUME បានចុះសម្ភាសអំពីសេវាកម្មរបស់សណ្ឋាគារវីឆែ

ការប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរនិងលិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារដែលបានអនុញ្ញាតិឲ្យនិស្សិតUMEធ្វើកិច្ចសម្ភាស

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណចំពោះការទស្សនា

%d bloggers like this: